Ressursorientert samtale (ROS)

ROS

ROS er en arbeidsevnekartlegging som består av en strukturert samtale og ved behov en tidsbegrenset praktisk arbeidsutprøving. Samtalen inkluderer alle livets områder som påvirker en persons arbeidsevne, og retter oppmerksomheten mot ressursene og mulighetene som personen har. ROS-samtalen er utviklet av Arbeidsgiverforeningen for Vekstbedriftene (ASVL), som har medlemsbedrifter over hele landet.


Metode:

ROS består av to hovedelementer:

  1. Strukturert samtale der helhet, ressurser og muligheter, brukermedvirkning og engasjement synliggjøres.
  2. Observasjon av praktisk arbeidsutprøving med individuelt tilrettelagte arbeidsoppgaver.


Den som gjennomfører ROS har bred attføringsfaglig kompetanse innen utredning og veiledning. Gjennomfører må også være sertifiert ROS utreder. Kartleggingen sammenfattes i en utfyllende rapport. Gjennomføringen skal være brukerstyrt, med tett individuell oppfølging underveis.

Hva oppnås med ROS?

Gir en helhetlig og grundig kartlegging av:

  • Sosiale og materielle forhold som påvirker brukerens arbeidsevne
  • Brukerens interesser og ønsker i relasjon til arbeid
  • Personlige interesser

Gjennom denne vurderingen legges et godt grunnlag for å gjennomføre tiltak som kan bedre den enkeltes situasjon og utvikling mot en høyere livskvalitet. Like viktig er det at brukeren veiledes til en bevisstgjøring av egne muligheter.

  • Erfaring viser at ROS skaper et positivt engasjement, samtidig som metoden sikrer at kravet til brukermedvirkning blir ivaretatt.
  • En fullstendig ROS kan gå over inntil
    fem arbeidsdager. Arbeidstiden i disse dagene vil være individuelt tilpasset.

Hvem er ROS for?

Metoden er først og fremst egnet der NAV mener at det er behov for en grundig kartlegging av en brukers arbeidsevne. Det kan for eksempel være når behov for tiltak er usikre, eller at en persons arbeidsevne er uklar. I tillegg vil ROS være et nyttig virkemiddel for mange bedrifter i privat og offentlig sektor - ikke minst for en IA bedrift. Det er ingen søknadsfrister eller lang ventetid for å få utført ROS kartlegging. Inntaket er fortløpende og individuelt.

Hva kan man oppnå ved å benytte seg av ROS?

Kartleggingen belyser grundige forhold ved den enkeltes arbeidsevne, synliggjør barrierer, er løsningsorientert og viser brukerens egne forslag til aktiviteter og løsninger. Disse dokumenteres i en utfyllende og grundig rapport. Rapporten viser forslag til videre tiltak basert på brukerens egne erfaringer og utreders vurderinger og konklusjoner.