Ressursorientert samtale (ROS)

ROS

ROS er en arbeidsevnekartlegging som består av en strukturert samtale og ved behov en tidsbegrenset praktisk arbeidsutprøving. Samtalen inkluderer alle livets områder som påvirker en persons arbeidsevne, og retter oppmerksomheten mot ressursene og mulighetene som personen har. ROS-samtalen er utviklet av Arbeidsgiverforeningen for Vekstbedriftene (ASVL), som har medlemsbedrifter over hele landet.


Metode:

Verktøyet består av en strukturert samtale, og ved behov en praktisk arbeidsutprøving. Metoden bidrar til å belyse ressurser og arbeidsmuligheter, og tar utgangspunkt i en gjennomgang av personens hverdagsliv, dagens livssituasjon og vedkommendes egenvurdering av denne. Kartleggingen sammenfattes i en utfyllende rapport, som kommer med konkrete forslag til tiltak.

ROS består av to hovedelementer:

  1. Strukturert samtale der helhet, ressurser og muligheter, brukermedvirkning og engasjement synliggjøres.
  2. Observasjon av praktisk arbeidsutprøving med individuelt tilrettelagte arbeidsoppgaver.


Den som gjennomfører ROS har bred attføringsfaglig kompetanse innen utredning og veiledning. Gjennomfører må også være sertifiert ROS utreder. Kartleggingen sammenfattes i en utfyllende rapport. Gjennomføringen skal være brukerstyrt, med tett individuell oppfølging underveis.

Hva oppnås med ROS?

Gir en helhetlig og grundig kartlegging av:

  • Sosiale og materielle forhold som påvirker brukerens arbeidsevne
  • Brukerens interesser og ønsker i relasjon til arbeid
  • Personlige interesser

Gjennom denne vurderingen legges et godt grunnlag for å gjennomføre tiltak som kan bedre den enkeltes situasjon og utvikling mot en høyere livskvalitet. Like viktig er det at brukeren veiledes til en bevisstgjøring av egne muligheter.

  • Erfaring viser at ROS skaper et positivt engasjement, samtidig som metoden sikrer at kravet til brukermedvirkning blir ivaretatt.
  • En fullstendig ROS kan gå over inntil
    fem arbeidsdager. Arbeidstiden i disse dagene vil være individuelt tilpasset.

Hvem passer det for?

Metoden kan være hensiktsmessig for personer som er sykemeldte, eller som har falt ut av arbeidslivet for en periode, og som ønsker sin situasjon vurdert. Konseptet kan også tilbys andre som har behov for en rask avklaring av arbeidsevne.

Mål og hensikt:

Målet med en ROS-kartlegging er å gi en grundig beskrivelse av ressurser, muligheter, ønsker og interesser. Hensikten er å synliggjøre forholdet mellom personens ressurser og de forventninger som er i arbeidslivet. Verktøyet bidrar til kvalitetssikring i valg av veien videre.